8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

Natuurvereniging Tholen
Naamgeving
Doelstelling
Bestuur
Verenigingsblad
Activiteiten
Verslag 35 jaar Natuurvereniging Tholen!
Lustrumboek
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Natuurvereniging Tholen > Bestuur

Algemeen. 
Het bestuur bestaat uit ten minste vier leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 
Kandidaatstelling voor een functie in het bestuur moet schriftelijk worden gedaan aan de secretaris van de vereniging, uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de algemene ledenvergadering.
 
Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en daarnaast de voorzitters van alle werkgroepen.
 
De werkgroepbestuurders.
Iedere werkgroep doet een voorstel tot verkiezing van zijn voorzitter. Deze moet lid zijn van de vereniging en van de desbetreffende werkgroep.
Deze verkiezing moet worden bekrachtigd in de algemene ledenvergadering. Van het voorstel van de desbetreffende werkgroep kan uitsluitend bij zeer bijzondere omstandigheden worden afgeweken.
 
De voorzitter van de werkgroep heeft zitting in het bestuur van de vereniging en behartigt daarin specifiek de belangen van de werkgroep.
 
Elke werkgroep wijst uit haar midden een secretaris aan.
 
De leden van het dagelijkse bestuur kunnen tevens voorzitter zijn van één werkgroep. Tijdelijke waarneming in nog één voorzittersfunctie is toegestaan, maar moet zo kort mogelijk duren.
 
Zittingsduur.

Elk bestuurslid en elke bestuurder van een werkgroep wordt benoemd voor de duur van 3 jaar. Herbenoeming is maximaal 2x mogelijk (totale zittingsduur maximaal 9 jaar).

Uitzonderingen worden via de ledenvergadering aangevraagd.

 
Uitprinten | Laatste wijziging 20 februari 2016 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl